Despre proiect

date_range Published on Ultima actualizare
Sud Muntenia

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea antreprenoriatului în regiunea Sud Muntenia și Îmbunătățirea nivelului de competențe manageriale și antreprenoriale ca oportunitate pentru dezvoltarea de afaceri și ocupare. Astfel, vor fi înființate un număr de 36 de întreprinderi noi, din care cel puțin 2 în fiecare județ din regiunea de implementare a proiectului.

OBIECTIVE SPECIFICE

OS 1 – Îmbunătățirea nivelului de competențe prin furnizarea de programe de pregătire profesională în domeniul antreprenoriatului pentru 300 de persoane din regiunea de implementare a proiectului.
OS 2 – Dezvoltarea antreprenoriatului în regiunea Sud Muntenia prin înființarea a 36 de afaceri noi în regiune și asigurarea de servicii suport pentru dezvoltarea afacerilor nou create.
OS 3 – Crearea a minimum 72 de noi locuri de muncă în cadrul afacerilor nou înființate în cadrul proiectului.
OS 4 – Dezvoltarea unui incubator de afaceri virtual care să faciliteze dezvoltarea și promovarea afacerilor nou create.

ACTIVITĂȚI

Implementarea proiectului se va face pe o durată de 33 de luni și presupune următoarele activități:

Derularea procesului de selecție a grupului țintă

Identificarea și selecția grupului țintă se va face cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței, inițiativa fiind deschisă pentru toate persoanele care doresc să participe în proiect și corespund criteriilor de eligibilitate.
Înscrierea în Grupul Țintă și completarea formularelor necesare se face online pe site după ce vă înscrieți aici
După verificarea dosarelor de candidatura, persoanele vor fi informate cu privire la admiterea, respingerea sau situarea pe lista de rezervă a proiectului.
Persoanele aflate pe lista de rezervă care nu vor avea posibilitatea să participe la cursuri vor primi în continuare informații despre concursul de planuri de afaceri organizat în cadrul proiectului.
Procesul de selecție a grupului țintă la nivel de parteneriat se va derula astfel:

 • IDRU se va ocupa de procesul de selecție în județele Teleorman, Călărași și Giurgiu,
 • FUNDAȚIA CMC se va ocupa de procesul de selecție în județele Prahova și Ialomița,
 • SC METODO STUDII CONSULTANȚĂ ROMÂNIA SRL se va ocupa de procesul de selecție în județele Dâmbovița și Argeș.

Derularea programului de formare antreprenorială

Programul de formare ”Competențe antreprenoriale” derulat în cadrul proiectului va avea o durată de 60 de ore din care 26 teorie și 34 practică. Programul de formare este autorizat ANC, certificatul de absolvire având recunoaștere din partea Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale.
Pe parcursul programului de formare în domeniul antreprenoriatului, participanții vor dobândi abilitățile și capacitățile necesare construirii un plan de afaceri cu care vor putea participa la concursul de planuri de afaceri.
Pentru absolvire candidații vor susține un test scris pentru verificarea cunoștințelor și vor prezenta planul de afaceri dezvoltat în cadrul sesiunilor de pregătire practică ale programului de formare.
Programul de formare antreprenorială la nivel de parteneriat se va derula astfel:

 • IDRU va organiza minim 4 sesiuni cu câte 25 de cursanți în județele Teleorman, Călărași și Giurgiu,
 • FUNDAȚIA CMC va organiza minim 4 sesiuni cu câte 25 de cursanți în județele Prahova și Ialomița,
 • SC METODO STUDII CONSULTANȚĂ ROMÂNIA SRL va organiza minim 4 sesiuni cu câte 25 de cursanți în județele Dâmbovița și Argeș.

Concurs selecție planuri de afaceri

Concursul pentru selecția planurilor de afaceri se adresează tuturor celor 300 de persoane înregistrate în grupul țintă eligibil al proiectului care ȋndeplinesc condiţiile de eligibilitate cuprinse în Schema de ajutor de Minimis şi în Metodologia de selecție a planurilor de afaceri astfel:

 • În competiție vor fi acceptate maxim 300 de planuri de afaceri;
 • Se acceptă în competiție maxim 10% din planurile de afaceri participante să fie ale persoanelor care nu au participat la cursurile de formare antreprenorială din proiect.

Pentru selecția planurilor de afaceri va fi desemnat un Juriu care va fi format din reprezentanți ai mediului de afaceri și ai patronatelor din aria de implementare a proiectului, cu respectarea principiilor de incompatibilitate și confidențialitate.
Etapele și condițiile procesului de selecție a planurilor de afaceri sunt detaliate aici

Organizare stagii de practică

Toate cele 36 de persoane ale caror planuri de afaceri au fost selectate în vederea finanțării vor efectua câte un stagiu de practică în cadrul unei întreprinderi existente, a cărei activitate face parte din aceeasi grupa CAEN cu cea aferentă planului de afaceri. Activitatea are drept scop asistarea și consilierea antreprenorilor în devenire pentru a facilita integrarea în mediul de afaceri, a oferi îndrumare în alegerea celor mai potrivite opțiuni tehnologice și economice, precum și a încuraja împărtășirea cunoștințelor și aptitudinilor antreprenorilor, în vederea dezvoltării unor afaceri sustenabile.
Activitatea de practică se va desfășura pe durata a 40 de ore și se va organiza la sediul social sau, după caz, la punctul de lucru al întreprinderii selectate pentru efectuarea stagiului de practică.
Programul de practică este conceput astfel încât să sprijine participantul în perfecționarea punctelor sale forte și să identifice domenii pentru îmbunătățirea ulterioară.

Furnizarea serviciilor de consiliere și consultanță personalizată pentru înființarea și asigurarea funcționării afacerilor finanțate

Cei 36 de antreprenori vor beneficia de servicii de consiliere, consultanță și mentorat în sesiuni individuale, sesiuni de mentorat și coaching, consultanță pentru demararea afacerii în funcție de nevoile identificate.

Programul va presupune observare și feedback din partea unui facilitator, planuri concrete de acțiune, sesiuni de follow-up și networking.

Experții se vor asigura că fiecare antreprenor va respecta legislația în vigoare privind înființarea afacerilor.

Pentru a facilita accesul la aceste servicii cele 36 de personae ale căror planuri de afaceri vor fi selectate pentru acordarea ajutorului financiar, vor avea la dispoziție platforma online a Incubatorului de afaceri virtual, care va facilita interacțiunea și comunicarea între membrii grupului țintă și personalul din proiect.

Fiecare partener implicat în proiect, prin intermediul experților proprii va consilia un anumit număr de beneficiari, selectați în urma concursului de idei de afaceri, după cum urmeaza:

 • IDRU va asigura servicii de consiliere/consultanță/mentorat pentru un număr de 14 beneficiarii;
 • FUNDAȚIA CMC va asigura servicii de consiliere/consultanță/mentorat pentru un număr de 12 beneficiari;
 • SC METODO STUDII CONSULTANȚĂ ROMÂNIA SRL va asigura servicii de consiliere/ consultanță/mentorat pentru un număr de 10 beneficiari.

Acordarea sprijinului financiar prin ajutor de minimis și monitorizarea contractului de ajutor de minimis

Sprijinul financiar sub forma ajutorului de minimis acordat antreprenorilor selectați va fi de 148.000 lei acordat în 2 transe:

 • O tranșă inițială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, așa cum a fost acesta aprobat pe baza planului de afaceri și prevăzut în contractul de subvenție încheiat.
 • O tranșă finală reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis, dupa ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a realizat din activitatea curentă venituri reprezentând minimum 30% din valoarea tranșei inițiale.

Implementarea unui program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate în cadrul perioadei de sustenabilitate a acestora

Această activitate va avea o durată de 6 luni și presupune monitorizarea constantă a activității firmelor finanțate.
În cadrul monitorizării vor fi evaluate eficiența cu care au fost utilizate resursele financiare sau umane pentru realizarea obiectivelor propuse de antreprenori și beneficiul adus comunității locale prin înființarea afacerii.
Fiecare firmă va fi monitorizată de către administratorul Schemei de antreprenoriat, care va urmări dacă aceasta îsi desfășoară activitatea conform planului de afaceri și se încadrează în indicatorii planificați.

IMPLICAREA MEMBRILOR GRUPULUI ȚINTĂ ÎN ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

Participarea la un program de formare antreprenorială – „Competențe antreprenoriale” – a tuturor celor 300 de persoane fizice care intenționează să înființeze o afacere non-agricolă, din Regiunea Sud Muntenia, finalizat cu certificat de absolvire cu recunoaștere la nivel național.
Grupele de curs sunt structurate astfel:

 • minim 4 grupe în județele Teleorman, Călărași și Giurgiu;
 • minim 4 grupe în judeșele Prahova și Ialomița;
 • minim 4 grupe în județele Dâmbovița și Argeș

Fiecare participant la cursul de Competențe Antreprenoriale va elabora un plan de afaceri cu care va participa la Concursul de Idei de Afaceri prin care se vor selecta cele mai bune 36 de planuri de afaceri.
Cele 36 de persoane din regiunea Sud-Muntenia, ale căror planuri de afaceri au fost selectate în vederea acordării ajutorului de minimis pentru dezvoltarea unor activități non-agricole în mediul urban, vor urma stagii de practică în întreprinderi funcționale cu activitate economică relevantă din aceeași grupă CAEN.

Cunoștințe dobândite în urma absolvirii cursului de COMPETENȚE ANTREPRENORIALE ce se va desfășura în cadrul proiectului START-UP AS-ANTREPRENOR DE SUCCES pentru Regiunea Sud Est:

Noțiuni generale referitoare la antreprenoriat:

 • concepte generale;
 • caracteristicile si competentele antreprenorului;
 • procesul antreprenorial si elementele sale;

Managementul si dezvoltarea afacerii:

 • metode de sistematizare si valorificare a ideilor de afaceri;
 • planificarea afacerii;
 • management organizațional;
 • managementul riscului;
 • managementul timpului;

Marketing antreprenorial:

 • proiectarea sistemului de promovare a afacerii;
 • planul de marketing;
 • instrumente online si offline de promovare a afacerii;

Managementul resurselor umane:

 • planificarea necesarului de personal;
 • procesul de recrutare si selecție;
 • comunicarea si motivarea angajaților;

Management financiar:

 • bugetul de venituri si cheltuieli;
 • analiza cost-beneficiu;
 • instrumente financiare;

 

STAGII DE PRACTICĂ

Persoanele ale căror planuri de afaceri au fost selectate în vederea finanțării vor efectua câte un stagiu de practică de 40 de ore în cadrul unei întreprinderi existente, a cărei activitate face parte din aceeași grupă CAEN cu cea aferentă planului de afaceri. Activitatea are drept scop asistarea și consilierea antreprenorilor în devenire pentru a facilita integrarea în mediul de afaceri, a oferi îndrumare în alegerea celor mai potrivite opțiuni tehnologice și economice, precum și a încuraja împărtășirea cunoștințelor și aptitudinilor antreprenorilor, în vederea dezvoltării unor afaceri sustenabile.

PLANURILE DE AFACERI CÂȘTIGĂTOARE

 • Persoanele ale căror planuri de afaceri au fost selectate, vor efectua un stagiu de practică de 40 de ore organizat într-o întreprindere existentă și funcțională, ce face parte din aceeași grupă CAEN.
 • Fiecare beneficiar de ajutor de minimis VA TREBUI SĂ ANGAJEZE, nu mai târziu de 6 luni de la semnarea contractului de ajutor de minimis, cel puțin 2 persoane cu domiciliul/reședința în Regiunea SUD MUNTENIA.
 • Valoarea maxima acordată 148.000 lei/plan de afaceri.
 • Ajutorul de minimis se acordă în 2 tranșe:• Tranșa 1: 75% • Tranșa 2: 25%, după ce face dovada că a realizat venituri de 30% din valoarea primei tranșe, dar nu mai târziu de 12 luni.
 • Toate plățile aferente înființării și funcționării start up-ului se fac în primele 12 luni de funcționare.
 • În următoarele 6 luni (perioada de sustenabilitate), beneficiarul ajutorului de minimis va asigura continuarea funcționării afacerii și va menține locurile de muncă create.
 • După înființare, întreprinderile nou create trebuie să își continue activitatea pentru o perioadă de minimum 18 luni.
Scroll to top vertical_align_top