Parteneri

date_range Published on Ultima actualizare
Sud Muntenia

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Beneficiar al acestui proiect, este o instituție de prestigiu și recunoscută ce își desfășoară activitatea pe întreg teritoriul României în domeniul formării profesionale a adulților, resurselor umane şi dezvoltării regionale. Implicarea IDRU în viaţa organizaţiilor publice şi private din România este confirmată de specialiştii acestor organizaţii formaţi de Institut în anii de funcţionare activă în domeniul formării profesionale dar şi de rezultatele programelor şi proiectelor de interes public implementate.

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane s-a înființat ca persoană juridică anul 2000 şi are ca scop dezvoltarea resurselor umane, creșterea competitivității pe piața muncii, promovarea educației inițiale, formarea continuă a adulților, dezvoltarea regională şi promovarea principiilor economice şi sociale europene.

Solicitantul desfășoară regulat activități de mentorat, ce manifestă o preocupare permanentă pentru dezvoltarea potențialului resurselor umane, în scopul asigurării unui nivel optim de pregătire a acestora, capabil să le garanteze un acces facil pe piața muncii.

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane colaborează permanent cu:

 • Organizații sindicale;
 • Organizații patronale;
 • Universități;
 • Instituții și autorități publice;
 • Societăți comerciale;
 • Organizații neguvernamentale;
 • Organizații profesionale;
 • Institute de cercetare;
 • Organizații europene de profil.

 

Fundaţia Casa de Meserii a Constructorilor (CMC) este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit, cu activitate permanentă, înfiinţată în anul 2004 de către Casa Socială a Constructorilor împreună cu partenerii sociali (reprezentanţi ai sindicatelor şi patronatelor relevante pentru sectorul construcţiilor).

CMC îndeplineşte rolul de Secretariat Tehnic al Comitetului Sectorial de Formare Profesională în Construcţii, acesta fiind format din 3 reprezentanţi ai patronatelor şi 3 reprezentanţi ai sindicatelor, for în  cadrul căruia se dezbat şi se stabilesc politicile de dezvoltare a resurselor umane din cadrul sectorului de construcţii.

Direcţii principale de acţiune

În concordanţă cu misiunea şi viziunea organizaţiei, CMC se implică în următoarele acţiuni:

 • Organizarea de cursuri de specializare/perfecţionare pentru resursele umane din sector;
 • Organizarea de cursuri de formare de evaluatori, în vederea sprijinirii forţei de muncă din sector în găsirea unui loc de muncă mai sigur, mai bun şi mai bine plătit;
 • Dezvoltarea/verificarea/validarea de analize ocupaţionale, standarde ocupaţionale şi calificări specifice sectorului construcţiilor sau trans-sectoriale;
 • Acordarea de asistenţă de specialitate instituţiilor implicate în formarea iniţială/continuă, în vederea armonizării programelor de pregătire cu cerinţele sectorului;
 • Implementarea proiectelor de dezvoltare a resurselor umane, prin accesarea finanţărilor nerambursabile cum ar fi Leonardo da Vinci, PHARE, Fondul Social European;
 • Realizarea de parteneriate cu instituţii şi organizaţii de profil la nivel naţional şi internaţional, inclusiv pentru implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă, ş.a.;

 

SC Metodo Studii Consultanță România SRL a fost înființată în anul 2012, având ca obiect principal de activitatea consultanță pentru afaceri și management.

Metodo România a dezvoltat trei direcții majore:

1) consultanță pentru dezvoltare și implementare de proiecte, rezultatele fiind 2 proiecte POSDRU implementate că partener în perioada 2014­-2015 (ABIL ­POSDRU/165/6.2/ S/142803 și START UP ANTREPRENORIAL ­POSDRU/176/3.1/S/150369), precum și alte proiecte depuse și implementate că subcontractor sau contractant unic (pentru CCI Olt, Ministerul Afacerilor Externe și alți clienți instituționali).

2) servicii de studii și analize (cercetare sociologică), rezultatele fiind: Studiul privind percepția angajatorilor asupra serviciilor de ocupare în cadrul proiectului CONNECT (Client ANOFM), Studiile privind nevoile grupurilor vulnerabile ­ roma și persoane cu dizabilități (Client: Ministerul Muncii), Studiul regional de piață a muncii și Studiul de impact al programelor educaționale (Inspectoratul Școlar Vaslui) și alte studii și analize;

3) formare profesională continuă și servicii de ocupare (consiliere și informare pentru piața muncii), rezultatele fiind programele de formare autorizate: Competențe antreprenoriale (40h), Formator (72h), Manager de proiect (108h) și Operator introducere validare date (720h) și autorizația de furnizor de servicii de consiliere și informare de la AMOFMB.

Din 2012 Metodo Studii Consultanță România SRL este furnizor autorizat pentru programul de formare antreprenorială.

Proiecte relevante implementate deMetodo Studii Consultanță România SRL:

 • „ABIL – Asistență individualizată pentru integrarea durabilă pe piața muncii a persoanelor vulnerabile”, Partener: Metodo Studii Consultanță România SRL, Valoare proiect: 7.421.726,61 lei;
 • STARTUP ANTREPRENORIAL, Partener: Metodo Studii Consultanță România SRL, Valoare proiect: 6.639.367,50 lei.

În toate proiectele implementate s-a pus accent pe promovarea prinicipiului egalității de șanse și nediscriminare, respectându-se astfel strategiile / legile și normele în vigoare, atât la nivel national, cât și la nivel European.

 

 

Scroll to top vertical_align_top